Deklaracja dostępności

Miejski Dom Kultury w Barcinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www oraz BIP Miejskiego Domu Kultury w Barcinie

Data publikacji strony internetowej www: 01.12.2018

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2024

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób z dysfunkcja słuchu,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

  • Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe Systemu BIP Miejskiego Domu Kultury w Barcinie posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • mapa strony,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 19.03.2020r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Tomasz Kaśków, t.kaskow@mdkbarcin.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 353 93 90. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich strona www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Miejski Dom Kultury w Barcinie ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek nie posiada barier architektonicznych i jest ogólnie dostępny w godzinach pracy.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarze budynku są ogólnodostępne. Schody nie są ogólnodostępne stanowią wyłącznie przejście służbowe. Budynek nie posiada wind.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Korytarze nie są odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku. Hol budynku posiada ścieżkę dotykową dla osób z dysfunkcją wzroku.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Miejsce dla niepełnosprawnych wyznaczone znajdujące się na parkingu obok budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Brak.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Dostęp do Internetu.

Świetlica wiejska w Barcin Wsi, Barcin Wieś 106, 88-190 Barcin

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Pomieszczenie świetlicy znajduję się na parterze budynku. Wejście główne standardowe bezpośrednio z zewnątrz.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Schody, korytarz do toalet wąski, windy – brak

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Brak.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Brak.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Dostęp do internetu.

Świetlica wiejska w Dąbrówce Barcińskiej, Dąbrówka Barcińska 24, 88-190 Barcin

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Pomieszczenie świetlicy znajduję się na parterze wolnostojącego budynku. Wejście główne standardowe bezpośrednio z zewnątrz.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Schody, korytarze, windy – brak

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Brak.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Brak.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Dostęp do internetu.

Świetlica wiejska w Józefince, Józefinka 30, 88-190 Barcin

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Pomieszczenie świetlicy znajduję się na parterze wolnostojącego budynku. Wejście główne standardowe bezpośrednio z zewnątrz.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Schody, korytarze, windy – brak

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Brak.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Brak.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Dostęp do internetu.

Świetlica wiejska w Kani, Kania 27, 88-190 Barcin

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Pomieszczenie świetlicy znajduję się na wysokim parterze budynku. Wejście główne standardowe bezpośrednio z zewnątrz.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Do pomieszczenia świetlicy prowadzą schody o standardowej szerokości, korytarz przy wejściu głównym prowadzący do pozostałych pomieszczeń, windy – brak

Korytarz nie jest odpowiednio oznakowany zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Brak.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Brak.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Dostęp do internetu.

Świetlica wiejska w Krotoszynie, Krotoszyn 61, 88-190 Barcin

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Pomieszczenie świetlicy znajduję się na podwyższonym parterze wolnostojącego budynku. Wejście główne standardowe bezpośrednio z zewnątrz.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarz do kuchni i toalet o standardowej szerokości, schodów i windy – brak

W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych

Korytarz nie jest odpowiednio oznakowany zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Budynek posiada rampę podjazdową dla wózków inwalidzkich

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Brak.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Dostęp do internetu.

Świetlica wiejska w Mamliczu, Mamlicz 151, 88-190 Barcin

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Pomieszczenie świetlicy znajduję się na parterze wolnostojącego budynku. Wejście główne standardowe bezpośrednio z zewnątrz.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Schody, korytarze, windy – brak

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Brak

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Brak.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Dostęp do internetu.

Świetlica wiejska w Młodocinie, Młodocin 57, 88-190 Barcin

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Pomieszczenie świetlicy znajduję się na podwyższonym parterze wolnostojącego budynku. Wejście główne standardowe bezpośrednio z zewnątrz.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarz do kuchni i toalet o standardowej szerokości, schodów i windy – brak

W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych

Korytarz nie jest odpowiednio oznakowany zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Budynek posiada rampę podjazdową dla wózków inwalidzkich

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Brak.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Dostęp do internetu.

Świetlica wiejska w Piechcinie ul. 11 Listopada 1B, 88-192 Piechcin

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Pomieszczenie świetlicy znajduję się na wysokim parterze budynku. Wejście główne standardowe bezpośrednio z zewnątrz

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Do pomieszczenia świetlicy oraz toalet w pomieszczeniu świetlicy prowadzą schody,, korytarze, windy – brak

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Brak.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Brak.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Dostęp do internetu.

Świetlica wiejska w Pturku, Pturek 20, 88-190 Barcin

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Pomieszczenie świetlicy znajduję się na podwyższonym parterze budynku. Wejście główne standardowe bezpośrednio z zewnątrz.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Do pomieszczenia świetlicy prowadzą schody o standardowej szerokości, korytarz przy wejściu głównym prowadzący do pomieszczenia świetlicy, windy – brak

Korytarz nie jest odpowiednio oznakowany zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Brak.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Brak.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Dostęp do internetu.

Świetlica wiejska w Sadłogoszczy, Sadłogoszcz 58 88-190 Barcin

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Pomieszczenie świetlicy znajduję się na parterze wolnostojącego budynku. Wejście główne standardowe bezpośrednio z zewnątrz.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarz do kuchni i toalet o standardowej szerokości, schodów i windy – brak

W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych

Korytarz nie jest odpowiednio oznakowany zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Budynek posiada rampę podjazdową dla wózków inwalidzkich

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Brak.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Dostęp do internetu.

Świetlica wiejska w Wolicach, Wolice 31, 88-190 Barcin

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Pomieszczenie świetlicy znajduję się na podwyższonym parterze budynku. Wejście główne standardowe bezpośrednio z zewnątrz.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Do świetlicy prowadzą schody o standardowej szerokości, korytarz przy wejściu głównym prowadzący do pozostałych pomieszczeń, windy – brak

Korytarz nie jest odpowiednio oznakowany zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Brak.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Brak.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Dostęp do internetu.

Świetlica wiejska w Zalesiu Barcińskim, 88-192 Piechcin

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Pomieszczenie świetlicy znajduję się na parterze wolnostojącego budynku. Wejście główne standardowe bezpośrednio z zewnątrz.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Schody, korytarze, windy – brak

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Brak.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Brak.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Dostęp do internetu.

Świetlica wiejska w Złotowie, Złotowo 6, 88-190 Barcin

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Pomieszczenie świetlicy znajduję się na wysokim parterze budynku. Wejście główne standardowe bezpośrednio z zewnątrz.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Do pomieszczenia świetlicy prowadzą schody o standardowej szerokości, korytarz przy wejściu głównym prowadzący do pomieszczenia świetlicy, windy – brak

Korytarz nie jest odpowiednio oznakowany zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Brak.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Brak.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Dostęp do internetu.